Termeni si conditii Tractare Auto

TARIF PRIVIND ASIGURAREA DE TRACTARE AUTO
Polițele de asigurare se emit:
- pentru proprietarii de autovehicule persoane fizice – pe numele proprietarului
- pentru proprietari de autovehicule persoane juridice în cazul în care se va specifica utilizatorul persoana fizică

Perioada asigurată Sumă asigurată Primă de asigurare
6 luni 500 lei 20 lei
12 luni 1.000 lei 30 lei

 

Societate de asigurare – reasigurare
722-01-145.2 Rev.0 S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. pagina 1 din 3
CONDITII PRIVIND ASIGURAREA DE TRACTARE AUTO
1. DEFINIȚII
1.1 Accident rutier: eveniment neprevăzut, produs pe drumurile publice, de către Asigurat/conducătorul auto, care presupune o coliziune cu un corp fix sau în mişcare şi/ori părăsirea carosabilului și se soldează cu avarierea/ imobilizarea Autovehiculului.
1.2 Asigurat: persoană fizică/juridică cu domiciliul, reşedinţa sau sediul în România, deținători autovehicule înmatriculate în România, și pentru care s-a încheiat asigurarea de tractare auto, titulari ai interesului asigurabil, nominalizați expres în Poliță.
1.3 Asigurător: Societatea de Asigurare–Reasigurare CITY INSURANCE S.A.
1.4 Autovehicul: vehicul destinat transportului terestru, cu excepţia celui care circulă pe şine, echipat cu motor de propulsie care se deplasează pe drum prin mijloace proprii şi care, conform legii, este supus înmatriculării.
1.5 Beneficiar: Asiguratul şi/sau persoana fizică care utilizează Autovehiculul în baza unui contract sau conduce Autovehiculul cu acordul Asiguratului în momentul producerii accidentului rutier.
1.6 Contract de asigurare: Polița împreună cu prezentele condiții de asigurare și orice alte anexe;
1.7 Contractant: persoana fizică/juridică care încheie cu Asigurătorul contractul de asigurare obligându-se să plătească prima de asigurare și să respecte obligaţiile care îi revin prin contract.
1.8 Drum public: orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special concepută, proiectată şi amenajată pentru traficul vehiculelor rutiere, deschisă circulaţiei publice.
1.9 Eveniment asigurat: accidentul rutier produs în mod imprevizibil și accidental care apare în timpul perioadei de asigurare.
1.10 Despăgubire: preluarea cheltuielilor de tractare auto de către Asigurător, conform serviciilor acoperite în baza contractului de asigurare.
1.11 Poliţă: documentul emis de Asigurător prin care se probează/certifică încheierea contractului de asigurare.
1.12 Prestator de servicii: societatea, împuternicită să reprezinte Asigurătorul şi care efectuează serviciile acoperite prin prezenta asigurare.
1.13 Tractare auto: încărcarea/descărcarea pe/de pe platformă şi transportul pe platforma al Autovehiculului.
2. OBIECTUL ASIGURĂRII
Obiectul asigurării îl constituie serviciile de tractare auto, în regim 24 ore din 24, efectuate de către Prestatorul de servicii şi suportate de către Asigurător, conform condiţiilor de asigurare şi în limita sumelor maxime asigurate pentru serviciile respective.
3. RISCURI ASIGURATE / SERVICII ACOPERITE
3.1 Se consideră risc asigurat situția în care, ca urmare a accidentului rutier, Autovehiculul nu mai este în stare de funcţionare sau este în stare de funcționare dar nu respectă prevederile legale privind circulația pe drumurile publice.
3.2 Asigurătorul acoperă prin Prestatorul de servicii, numai pe perioada asigurată, cheltuielile pentru:
3.2.1 primirea apelurilor la centrul de apel al Prestatorul de servicii;
3.2.2 tractarea Autovehiculului şi anume:
a) încărcarea Autovehiculului pe platformă ca urmare a avariilor suferite într-un accident rutier;
b) trasportul pe platformă a Autovehiculului încărcat până la cel mai apropiat service auto din rețeaua de service-uri agreată de Asigurător;
c) descărcarea Autovehiculului la cel mai apropiat service auto din rețeaua de service-uri agreată de Asigurător;
d) transportul pe platformă la domiciliul Asiguratului, dacă acesta solicită în mod expres, cu condiția ca distanța până la domiciliu să fie cel mult egală cu distanța până la atelierul auto la care ar fi fost transportat Autovehiculul conform prevederii de la punctul 3.2.2 litera c).
3.3 Prin respectarea opțiunii de la punctul d) de mai sus, Asiguratul pierde dreptul la un transport ulterior, până la un atelier auto.
4. EXCLUDERI
4.1 Nu se încheie asigurare și Asigurătorul nu acoperă cheltuielile aferente serviciilor de tractare pentru:
a) Autovehicule care nu sunt menționate in Poliță;
b) Autovehicule cu sarcină utilă mai mare de 3,5 tone, cu mai mult de 9 locuri, remorci, semiremorci şi altele asemenea;
c) Autovehicule folosite pentru transportul de persoane contra unei taxe (taxi/maxi taxi) sau pentru rent-a-car.
4.2 Asigurătorul nu răspunde şi nu acoperă cheltuielile dacă, la momentul producerii evenimentului:
a) Autovehiculul nu este autorizat corespunzător pentru circulaţie (Inspecţia Tehnică Periodică expirată)
b) conducătorul Autovehiculul nu deţine permis de conducere valabil pentru categoria respectivă ori permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau reţinut în vederea anulării şi nu a fost eliberată o dovadă provizorie sau aceasta a expirat;
c) conducătorul Autovehiculului se afla sub influenţa alcoolului/narcoticelor.
4.3 Nu sunt acoperite prin asigurare:
a) cheltuieli pentru piese/materiale care trebuie înlocuite;
b) prejudicii de consecinţă (prejudicii care nu sunt de natură fizică, incluzând, dar fără a se limita la, beneficiul/câştigul nerealizat de Asigurat; prin lipsirea de Autovehicul/de utilizarea acestuia), pierderea valorii/funcţionalităţii Autovehiculului după reparare;
c) recuperarea Autovehiculului din afara carosabilului și/sau repunerea acestuia pe calea de rulare dacă este necesară intervenția cu echipamente speciale gen macara, cărucioare etc.;
d) tractarea ca urmare a unor accidente rutiere produse în afara drumurilor publice, participării la competiții (oficiale sau neoficiale);
e) avarii cauzate de bunurile/animalele transportate;
f) imobilizarea Autovehiculului din următoarele motive: în zone unde accesul auto al Prestatorului de servicii nu este posibil, pană de combustibil, alimentare cu combustibil inadecvat;
g) evenimente petrecute în condiţii climaterice extreme, anunţate sau neprevăzute, în care nu este posibilă intervenţia Prestatorului de servicii;
h) avarii/piederi de natură fizică la Autovehicul ca urmare a operațiunilor de încărcare/descărcare pe/de pe platformă, a accidentelor în care este implicat vehiculul platformă.
4.4 Asigurătorul nu acoperă următoarele cheltuieli care cad direct în sarcina Asiguratului, pentru:
a) tractarea Autovehicului încărcat sau a unuia care nu poate fi manevrat din cauza unei pene de cauciuc sau din cauza perforării sau deteriorării roţilor, dacă acestea nu sunt produse ca urmare a unui accident rutier;
b) intrarea Autovehiculului într-o parcare şi/sau pentru taxe de drum;
c) serviciile ce necesită echipamente (SDV-uri) speciale necesare atunci când Autovehiculul a suferit o avarie în urma căreia calea de rulare a
acestuia este avariată ori Autovehiculul se află într-o situație ce impune utilizarea lor;
Societate de asigurare – reasigurare
722-01-145.2 Rev.0 S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. pagina 2 din 3
d) tractarea în condiţii deosebite la locul accidentului, sunt considerate inclusiv situațiile în care, la locul producerii accidentului, drumul nu este pavat, chiar dacă ar fi acoperit prin asigurare un eveniment produs pe un asemena drum nepavat, Asiguratul acceptă că timpul de sosire al vehiculului de intervenţie va depinde de circumstanţele evenimentului;
e) deteriorarea/pierderea cheilor, a telecomenzii sau a decodorului (cheie de imobilizare) ori în cazul în care acestea sunt uitate în Autovehicul;
f) tractarea Autovehicului la un atelier de reparaţii altul decât cel precizat la punctul 3.2.2 litera c) de mai sus;
g) tractarea Autovehicului aflat în afara căii de rulare de către o autoritate publică;
h) mutarea Autovehicului dintr-o parcare/orice altă acţiune solicitată pentru ca Autovehiculul să poată fi tractat de un camion standard de tractare;
i) depozitarea şi paza Autovehiculului într-una dintre parcările prestatorului.
4.5 Nu se acoperă cheltuielile serviciilor de tractare pentru accidente provocate de Asigurat cu intenție ori din culpă gravă.
5. SUMA ASIGURATĂ
5.1 Suma asigurată este menţionată în Poliţă şi reprezintă valoarea maximă a cheltuielilor acordate de Asigurător pentru serviciile de tractare.
5.2 Asigurătorul acoperă cheltuielile necesare pentru un eveniment asigurat în cazul asigurărilor încheiate pe 6 luni, respectiv pentru cel mult două evenimente asigurate în cazul asigurărilor încheiate pe 12 luni.
6. FRANŞIZA
Nu se aplică franșiză.
7. PRIMA DE ASIGURARE
Prima de asigurare se achită în lei, anticipat şi integral.
8. PERIOADA ASIGURATĂ
Perioada de asigurare este cea precizată în Poliţă, cu valabilitate de 6 luni sau 1 (un) an: începe la ora 0.00 a zilei precizate în Poliţă, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a plătit prima de asigurare şi încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat Poliţa sau după caz, la ora 0:00 a zilei în care aceasta este anulată ori reziliată, sau odată cu prestarea serviciilor de tractare auto care au ca urmare epuizarea sumei asigurate.
9. LIMITA GEOGRAFICĂ
Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României.
10. ÎNCHEIEREA ASIGURĂRII
10.1 Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă.
10.2 Asigurarea se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) contractul de asigurare a fost emis şi semnat de către Asigurător;
b) prima de asigurare a fost plătită de către Asigurat/Contractant înainte de intrarea în vigoare a Poliței.
11. REÎNNOIREA POLIȚEI
Reînnoirea reprezintă încheierea unui nou contract de asigurare, pentru perioade succesive sau oricând de la data expirării valabilităţii contractului de asigurare existent şi se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile de la art. 10.2.
12. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI/CONTRACTANTULUI
12.1 Pentru a putea beneficia de serviciile de tractare auto, în cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul trebuie să contacteze Prestatorul de servicii, la numărul de telefon: 0372.165.688 disponibil non-stop, imediat dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea evenimentului în cauză. Limba utilizabilă pentru comunicarea cu centrul de apel este română.
12.2 La contactarea centrului de apel, Asiguratul trebuie să comunice clar numele său complet, seria şi perioada de valabilitate a asigurării de tractare auto, numărul de înmatriculare al Autovehicului, detalii despre eveniment, adresa la care se află şi modalitatea prin care poate fi contactat.
12.3 Asiguratul trebuie să comunice Asigurătorului/Prestatorului de servicii toate informaţiile care îi sunt solicitate și pe care le cunoaşte în legătură cu evenimentul asigurat în orice moment i se solicită (anterior, în timpul ori după prestarea serviciilor).
12.4 Asiguratul trebuie să declare dacă a încheiat alte poliţe de asigurare pentru obiectul asigurării menționat în prezenta Poliţă.
12.5 După ce a fost raportat evenimentul asigurat, Asiguratul este obligat să respecte instrucţiunile primite din partea Prestatorului de servicii.
12.6 Dacă Asiguratul acţionează nerespectând acele instrucţiuni, Asigurătorul nu va fi responsabil pentru cheltuielile apărute.
12.7 Asigurătorul va refuza acoperirea serviciilor de tractare în cazul în care Asiguratul nu respectă obligaţiile enumerate mai sus.
13 RĂSPUNDEREA/OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI
Asigurătorul este obligat să pună la dispoziția Asiguratului/Contractantului informații corecte și complete cu privire la contractul de asigurare atât înaintea cât și după încheierea Poliței și să elibereze un duplicat al Poliței în cazul în care originalul a fost pierdut sau distrus.
14. CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PAGUBELOR. STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR/SERVICIILE ACOPERITE
14.1 Cheltuielile oricăror servicii care nu sunt acoperite prin prezenta Poliţă sunt suportate de către Asigurat.
14.2 Plăţile pentru serviciile de tractare auto sunt suportate de către Asigurător şi decontate către Prestatorul de servicii.
14.3 Tractarea este disponibilă numai cu aprobarea autorităţilor în cazul producerii accidentelor rutiere, în conformitate cu reglementările legale.
14.4 Asiguratul poate însoţi transportul autovehiculului imobilizat. În caz contrar, va fi înştiinţat de către Prestatorului de servicii de sosirea autovehiculului la destinaţia stabilită.
14.5 Toate actele solicitate de Asigurător/Prestatorul de servicii se depun ori se prezintă în original. Actele originale rămân la dosarul de daună al Asigurătorului, ele constituind acte de justificare a plăţilor efectuate.
14.6 Asigurătorul are dreptul să refuze preluarea cheltuielilor legate de serviciile de tractare auto, urmând ca Asiguratul să suporte contravaloarea lor în următoarele situaţii:
a) Asiguratul nu respectă oricare clauză a prezentelor conditii;
b) în declaraţiile Asiguratului, care au stat la baza încheierii Poliţei sau care sunt făcute ulterior se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase sau în mod evident exagerări. În aceste situaţii Poliţa devine nulă şi nu mai poate produce efecte juridice.
15. PERIOADA DE GRAŢIE/SUSPENDARE. REZILIERE/DENUNŢARE. NOTIFICĂRI. COMUNICĂRI
15.1 Perioada de grație/suspendare nu se aplică pentru plata primei de asigurare integrale și anticipate.
15.2 În cazul în care, înainte de a începe răspunderea Asigurătorului, accidentul s-a produs și asigurarea a devenit fără obiect, precum și în cazul în care, după începerea răspunderii Asigurătorului, producerea accidentului a devenit imposibilă, Polița se reziliază de drept, iar primele de asigurare plătite pentru perioada ulterioară rezilierii se restituie, înștiințându-se despre aceasta Asiguratul/Contractantul.
Societate de asigurare – reasigurare
722-01-145.2 Rev.0 S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. pagina 3 din 3
15.3 Polița încetează la expirarea perioadei asigurate sau, după caz prin epuizarea sumei asigurate, cu acordul Asigurat/Asigurător sau Contractant/Asigurător, prin denunțare unilaterală, prin rezilierea la cererea oricăreia dintre Părți, producerea evenimentului asigurat nu mai este posibilă.
15.4 Pe parcursul valabilității asigurării, Asiguratul, Contractantul, Asigurătorul pot denunța sau rezilia contractul de asigurare.
15.5 Rezilierea/denunțarea se face prin notificare transmisă cu cel puțin 20 de zile înainte. Încetarea Poliței ca efect al rezilierii/denunțării, devine efectivă după 5 zile calendaristice, calculate de la data înscrisă pe confirmarea de primire.
15.6 În cazul rezilierii dacă Asigurătorul nu a plătit despăgubiri pe acest contract se vor reţine primele de asigurare achitate pentru perioada de la începutul asigurării şi până la data rezilierii contractului, pe luni de asigurare, diferenţa restituindu-se Asiguratului. În cazul în care Asigurătorul a plătit despăgubiri sau datorează despăgubiri pentru evenimente survenite înainte de data rezilierii Poliţei nu se vor mai restitui Asiguratului primele pentru perioada rămasă.
15.7 În cazul în care Asiguratul este de rea-credinţă, dovedită, Asigurătorul este scutit de obligaţiile de plată a despăgubirii în urma producerii accidentului sau are dreptul să denunţe contractul de asigurare, cu efect imediat.
15.8 În cazul denunţării, prevederile contractului se aplică în toate cazurile de producere a evenimentului asigurat survenite înainte de denunţare, până la lichidarea definitivă a acestora.
16. SUBROGARE
16.1 În limitele cheltuielilor cu privire la serviciile de tractare auto acordate, Asigurătorul este subrogat în toate drepturile Asiguratului împotriva celor răspunzători de producerea prejudiciului (alții decât Asiguratul).
16.2 Dacă Asiguratul împiedică ori nu conservă dreptul de regres al Asigurătorului, sau dacă din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, Asigurătorul are dreptul să nu acorde despăgubirea, până la limita sumei reprezentând dreptul de regres.
17. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
Prin acordul scris al Asiguratului/Contractantului şi Asigurătorului, asigurarea poate fi completată și/sau modificată prin act adițional, agreat și semnat de părţi oricând în timpul perioadei de asigurare, modificările respective intrând în vigoare de la data convenită de părţi.
18. LEGISLAȚIE
18.1 Legea aplicabilă contractului de asigurare este legea română.
18.2 Asiguratul/Contractantul declară i s-a adus la cunstinţă posibilitatea negocierii clauzelor, conform prevederilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificările şi completările ulterioare.
18.3 Deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare se supun Codului Fiscal în vigoare.
18.4 Documentele care atestă încheierea unei asigurări pot fi semnate şi certificate prin mijloace electronice, în condiţiile prevăzute de lege.
18.5 În vederea protejării Asiguraţilor/Beneficiarilor asigurării şi terţelor persoane păgubite, Asigurătorul contribuie la Fondul de garantare, destinat plăţilor de indemnizaţii rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate în condiţiile legii, în cazul constatării insolvabilităţii Asigurătorului.
18.6 Asigurătorul are dreptul să utilizeze datele cu caracter personal ale Asiguraţilor/Contractanților/Beneficiarilor asigurării, inclusiv codul de identificare fiscală, în scopul gestionării contractelor de asigurare şi al instrumentării dosarelor de daună, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
19. LITIGII
19.1 Orice litigii în legătură cu aplicarea celor prevăzute în Contract sau cu cele ce rezultă din această aplicare se rezolvă pe cale amiabilă sau de către instanţele competente din România.
19.2 Persoanele care obţin sau încearcă prin orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri din asigurare sau cei care înlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de câte ori fapta întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.
20. FORȚA MAJORĂ
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care, aflată în această situaţie, o notifică celeilalte părţi în termen de cel mult 7 zile de la apariţia forţei majore şi o dovedeşte cu înscrisuri oficiale în termen de 15 de zile de la apariţia acesteia. Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a Poliței fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese şi fără ca obligaţiile scadente să fie afectate.
21. DISPOZIŢII FINALE
21.1. Dreptul de a ridica pretenţii faţă de Asigurător privind achitarea despăgubirii se stinge în termen de 2 ani de la data producerii accidentului.
21.2. Asiguratului/Beneficiarului îi sunt opozabile neîndeplinirea de către Contractant a obligaţiilor asumate prin prezenta Poliţă.
21.3. Lipsa invocării unui drept sau beneficiu, recunoscut uneia dintre Părţi prin prezentul Contract de asigurare, nu reprezintă o renunţare la dreptul sau beneficiul respectiv.
21.4. În orice situație în care, ulterior efectuării prestației, se constată că Asiguratul nu avea, conform Poliței, dreptul la această prestație Asigurătorul este în drept să recupereze, de la Asigurat, contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru prestarea serviciilor.
21.5. Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte dispoziţii ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză valabilă care să corespundă cât mai bine spiritului contractului.
21.6. Drepturile de despăgubire dobândite în baza prezentei asigurări nu pot fi cesionate şi nici transferate către terţe persoane.
21.7. Prin acceptarea serviciilor de tractare se sting orice pretenţii ale Asiguratului faţă de Asigurător, în legătură cu evenimentul respectiv.
21.8. Prin semnarea Poliţei, părţile declară expres că au analizat şi cunosc limitările în timp şi de conţinut inserate în prezentele condiţii de asigurare şi le consideră rezonabile, utile şi necesare pentru buna desfăşurare a raportului juridic dintre ele.
ASIGURAT/CONTRACTANT, ASIGURĂTOR,
Asigurătorul de Asigurare-Reasigurare
City Insurance S.A.
(nume, prenume/denumire, semnătură)

Taguri

Taguri